top of page

Suomalainen verkkokauppa - asiakaspalvelu +358 46 96 805 96 - Toimitus VAIN 2.95€ yli 50€ tilauksiin 0€

TIETOSUOJA


Huolehdimme tietosuojasi säilymisestä verkkokaupassa sekä henkilötietojesi käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Kuluttaja on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti ja tutustumaan

verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin.

Käyttämällä palveluamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

 

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

 

Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja voi:

a) rekisteröityä kuluttajana Vyöjalaukku.fi:n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot

b) antaa suostumuksensa, että Vyöjalaukku.fi rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä

 

Vyöjalaukku.fi:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Vyöjalaukku.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

Vyöjalaukku.fi ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta:

a) henkilötunnusta

b) pankkiyhteystietoja

c) luottokorttitietoja​

                                                                                                                                                                                                      

​Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Kalustepisara Oy (jäljempänä Kalustepisara)

Loimijoentie 94, 32440 Alastaro

Y-tunnus 1026060-7

 

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisterivastaava

puh 046 968 0596

 

3.Rekisterin nimi

Kalustepisaran asiakasrekisteri

 

4.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun, tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä tapahtumien yhteydessä.

 

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa.

Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

 

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

 

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

nimitiedot
puhelinnumero ja sähköposti
lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö
asiakaspalvelutapahtumien tiedot
henkilötunnus tai y-tunnus
syntymäaika ja sukupuoli
sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksuyhteystiedot, asiakaspalautetiedot ja tilaustiedot
tiedot suorituksista
muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi

 

6.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Kalustepisaralle antama toimeksianto tai Kalustepisaran ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin

asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan palveleminen
sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja toimitus sekä suojaaminen
käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen
sivustoja koskeva analysointi ja tilastointi
maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti
rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti
sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä
sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille

 

8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Kalustepisaran käytössä olevissa toimitiloissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain palveluntuottajan henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Kalustepisaran palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kalustepisara edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden määrittelemän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.

 

10.Ilmoitusvelvollisuus

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.

 

11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

 

Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan kieltäessä suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

 

12.Muutokset

Kalustepisara kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page